Gedragscode

Uitgangspunten
Belfius Bank onderschrijft integraal de gedragscode van Febelfin, ingezonderd de bepalingen in verband met bankreclame en marketing gericht op jongeren.
De doelstelling van de huidige gedragscode is de interpretatie en toepassing door Belfius Bank van de voormelde code van Febelfin voor zover zij betrekking heeft op de website www.belfiusjong.be nader uit te werken en deze toe te lichten.

Doelpubliek
De jongerensite van Belfius Bank richt zich tot jongeren van 12 tot 25. Zij krijgen producten en diensten aangeboden, aangepast aan hun leeftijd en leefwereld.
In de mate dat jongeren van minder dan 12 jaar oud eventuele informatie op deze website nuttig zouden kunnen verwerken of aanwenden, heeft Belfius Bank geenszins de bedoeling zich rechtstreeks tot hen te richten. Belfius Bank beoogt de begeleiding van die jongeren door hun ouders.          
Wanneer Belfius Bank vermoedt dat zijn boodschappen in belangrijke mate vooral jongeren jonger dan 12 jaar zouden kunnen aanspreken, engageert de bank zich om de communicatie zo voor te stellen dat niet de jongeren zelf, maar enkel hun ouders als geadresseerden van de communicatie kunnen worden beschouwd. 

Toch kan Belfius Bank, rekening houdend met het specifieke karakter van het internet als medium, nooit volledig uitsluiten dat jongeren jonger dan 12 jaar deelnemen aan activiteiten of gebruikmaken van informatie en boodschappen aangeboden op deze site. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te begeleiden bij het gebruik van het internet.

Standpunten over de boodschappen op de jongerensite van Belfius Bank           
Belfius Bank engageert zich om geen misleidende communicatie te voeren met betrekking tot de aard, de kosten, de toegangsvoorwaarden of de kenmerken van enig product of enige bankdienst die op zijn website wordt aangeboden. Belfius Bank streeft naar een zo volledig mogelijke, juiste en begrijpelijke communicatie in een stijl die is aangepast aan het jeugdige doelpubliek: dat geldt voor algemene onderwerpen die het doelpubliek zouden kunnen interesseren én voor door Belfius Bank georganiseerde activiteiten of aangeboden producten en diensten.  

Het specifieke karakter van het internet mag voor Belfius Bank geen vrijgeleide zijn voor gepersonaliseerde communicatie ten aanzien van zijn doelpubliek. Daarom zal Belfius Bank erop toezien dat zijn eigen communicatie ten minste voldoet aan de volgende criteria:

  • √©√©nduidigheid;
  • helderheid;
  • begrijpbaarheid;
  • aangepaste stijl;
  • de gedragscode van de banken mag evenmin de indruk wekken dat een bankproduct of -dienst geschikt is voor personen die daarvoor in werkelijkheid niet de middelen hebben;
  • ethische aanvaardbaarheid;
  • opvoedkundige waarde;

Belfius Bank wil ook zijn minderjarige bezoekers informeren over het gebruik van bankproducten en hen de nodige instrumenten aanreiken om hun financiële middelen met kennis van zaken te beheren.         
Belfius Bank verbindt zich ertoe om zo volledig mogelijke informatie over zijn producten ter beschikking te stellen van minderjarigen. Die informatie is aangepast aan hun niveau en zo geformuleerd dat een jongere zich een beeld kan vormen van welke rechten en plichten gekoppeld zijn aan bepaalde financiële producten.     

Belfius Bank behoudt zich het recht voor om voor meerderjarige personen zijn communicatie via e-mail te personaliseren en aan te passen aan de behoeften van de bezoeker, zoals het die zelf denkt aan te voelen.

Educatieve rol en levensbeschouwing 
Belfius Bank respecteert de educatieve rol die ouders en andere wettelijke vertegenwoordigers hebben ten aanzien van minderjarigen. Belfius Bank respecteert hun levensbeschouwingen en individuele opvattingen en zal in zijn communicatie op de jongerensite nooit bewust een opvoedende, religieuze, individuele of maatschappelijke opvatting in een slecht daglicht plaatsen of expliciet negatief benaderen.  

Belfius Bank is zich bewust van de beïnvloedbaarheid van bepaalde leeftijdsgroepen en zal dan ook in zijn boodschappen op de jongerensite in geen geval de indruk wekken dat de aankoop van een bepaalde dienst of een bepaald product de betrokkene een fysiek, sociaal of psychologisch voordeel kan opleveren.    

Bovendien kunnen alle ouders eventuele vragen en opmerkingen over de inhoud van de site bezorgen aan Belfius Bank. Belfius Bank garandeert een tijdig en gefundeerd antwoord op die vragen en opmerkingen.

Sport en culturele waarden     
Belfius Bank hecht veel belang aan de sportieve en culturele ontwikkeling van zijn doelpubliek. De bank sponsort daarom – ook in het kader van zijn activiteiten voor jongeren – sportieve, culturele en educatieve activiteiten en wil dus met zijn activiteiten de sportieve of culturele geest van dergelijke manifestaties zeker niet aantasten.
Belfius Bank kiest zijn verschillende activiteiten en campagnes op de jongerensite in functie van zijn doelpubliek en de in deze gedragscode onderschreven principes.
Alle berichtgeving die op de jongerensite van Belfius Bank verschijnt, zal aan die waarden getoetst worden.

Visuele, tekstuele of auditieve voorstellingen 
Belfius Bank zal in geen geval tekstuele, auditieve of visuele voorstellingen maken die minderjarigen moreel of fysiek kunnen schaden of die aanleiding kunnen geven tot toestanden of activiteiten waarin de gezondheid en veiligheid van minderjarigen ernstig in gevaar worden gebracht.         

Belfius Bank vermijdt elke vorm van communicatie met een pornografische inslag of met zinloos geweld als onderwerp. Belfius Bank weert elke communicatie die zou kunnen worden opgevat als een gevaar voor de menselijke waardigheid of die zou kunnen aanzetten tot haat of discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit of om gelijk welke andere reden. Belfius Bank zal zich nooit denigrerend uitlaten over andere verkopers of economische sectoren.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Belfius Bank is zich ten zeerste bewust van de gevoeligheid van privacygegevens van jongeren, en vooral van minderjarigen. Daarom worden steeds de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de via de site geregistreerde gegevens door derden zouden kunnen worden misbruikt. Belfius Bank neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, of elke andere ongeoorloofde toegang of verwerking.     

De gegevens die de jongere of diens wettelijke vertegenwoordiger inbrengt/registreert op de website kunnen worden verwerkt in de geautomatiseerde bestanden van Belfius Bank, van zijn dochtervennootschappen of van verwerkers die daarvoor worden aangesteld en dit voor de specifieke doeleinden eigen aan de banksector, waaronder het centraal cliënten- en rekeningenbeheer.
Buiten die gevallen zal Belfius Bank geen gegevens overmaken aan derden (ook niet aan partners). De gegevens kunnen gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden door Belfius Bank en/of zijn dochtervennootschappen, behalve indien de minderjarige of diens wettelijke vertegenwoordiger zich daartegen verzet,.     

De gegevens die een bezoeker ingeeft voor gebruik van de BudgetAssistent worden conform de privacyverklaring behandeld. Input over persoonlijke inkomsten en uitgaven worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt en dienen enkel om het budgetbeheer en het geven van tips te optimaliseren. Men kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct-marketingdoeleinden, zoals voorzien op het registratieformulier op de website.         

Voor reclame via e-mail moet evenwel steeds voorafgaandelijke toestemming worden gevraagd van de jongere en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.        
Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de jongere en/of diens wettelijke vertegenwoordiger recht op inzage en correctie van de verwerkte gegevens, alsook de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen. Daartoe stuurt hij of zij een aangetekend schrijven naar het adres Belfius Bank & Verzekeringen, beheer bezoeker, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel.      

In bepaalde gevallen kan Belfius Bank het gebruik van de website monitoren met het oog op een analyse en verbetering van het aanbod op de website. In geen geval worden daarbij persoonsgegevens van bezoekers geregistreerd.