Gebruiksvoorwaarden en informatie

 1. Bedrijfsgegevens

  Belfius Bank België NV is een naamloze vennootschap, kredietinstelling naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, ingeschreven in het Handelsregister te Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.2001.185 en FSMA-nummer 19.649 A (hierna ‘Belfius Bank’ genoemd).

  Je kan contact opnemen met Belfius Bank

  • via de post: Belfius Bank, beheer cliënteel, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel
  • via het volgend e-mailadres: bopayclientsdomain@belfius.be
  • via de telefoon: 02 222 11 11

  Uiteraard kan je eveneens terecht in de agentschappen van het commerciële net van Belfius Bank.

  De verantwoordelijke uitgever van deze site is Dirk Smet (Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel).

  Belfius Bank is een kredietinstelling onderworpen aan de controle en het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De Commissie oefent toezicht uit op de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de beleggingsadviseurs en de wisselkantoren, op de instellingen voor collectieve belegging, op de naleving van de regels die de bescherming van de belangen van de belegger beogen bij verrichtingen in financiële instrumenten alsook op de goede werking, de integriteit en de transparantie van de markten voor financiële instrumenten. De commissie draagt eveneens bij tot de naleving van de regels bedoeld om de spaarders en de beleggers te beschermen tegen het illegaal aanbod van financiële producten en diensten.
  Voor meer informatie over de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kan je terecht op www.FSMA.be. Opgelet: wanneer je op deze link klikt, verlaat je de sites onder controle van Belfius Bank.

  Belfius Bank is eveneens een verzekeringstussenpersoon ingeschreven in het register bijgehouden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in de categorie ‘verzekeringsagenten’ onder nummer 19649. De Bankcommissie is belast met de controle op de toegang tot en de uitoefening van de activiteit van verzekeringstussenpersoon en met het toezicht op de naleving van de reglementering door de verzekeringsondernemingen. In dit kader vindt een a-priori controle plaats op de standaard verzekeringsdocumenten en worden er controles uitgevoerd op Belfius Bank. Daarnaast onderzoekt de FSMA ook individuele klachten ingediend door de verzekerden. Voor meer informatie over de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kan je terecht op www.FSMA.be. Opgelet, wanneer je op deze link klikt, verlaat je de sites onder controle van Belfius Bank.

 2. Diensten aangeboden op deze website

  Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen. Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van Belfius Bank, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van de door de bezoeker ingebrachte gegevens, bepaalde resultaten meegedeeld krijgt. De resultaten die de bezoeker achteraf worden meegedeeld, worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Belfius Bank bevindt zich dan ook niet in de mogelijkheid om gegevens op welke wijze ook te verifiëren.

  De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Belfius Bank zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. Belfius Bank heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking, en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de weergegeven gegevens of applicaties niet afkomstig zijn van Belfius Bank zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft Belfius Bank geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft.

  Naast bovengenoemde interactieve toepassingen en informatieve gegevens bevat deze site ook een transactioneel luik, bijvoorbeeld de toegang tot Belfius Direct Net (Net Banking) van Belfius Bank en soortgelijke applicaties voor elektronisch bankieren.

  Tot bepaalde diensten aangeboden op deze site krijg je slechts toegang indien je voorafgaandelijk een cliëntenrelatie hebt aangegaan met Belfius Bank, en bij Belfius Bank de overeenkomsten die op deze diensten van toepassing zijn ondertekend hebt. De bepalingen van de huidige ‘disclaimer en informatie’ zijn niet van toepassing op de diensten die beheerst worden door de bepalingen van een dergelijke specifieke overeenkomst. Zo kunnen cliënten die deze site bezoeken slechts toegang krijgen tot Belfius Direct Net (Net Banking) van Belfius Bank indien zij voorafgaandelijk een overeenkomst ‘Belfius Internetbankieren’ afgesloten hebben.

 3. Reclame

  De huidige website bevat reclame uitgaande van Belfius Bank en/of bepaalde van haar dochtervennootschappen, voor diensten en producten van Belfius Bank of de betrokken dochtervennootschap. Links en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden die geen dochtervennootschap zijn van Belfius Bank kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

 4. Doelgroep en doelstellingen van deze website

  De Belfius-sites richten zich in eerste instantie tot twee grote groepen jongeren. Belfius Bank maakt het onderscheid tussen jongeren van 12 tot 15 en jongeren van 16 tot 25 jaar oud. Niettemin, in het licht van de eigenheid van het internet als medium kan Belfius Bank nooit volledig uitsluiten dat jongeren jonger dan 12 jaar deelnemen aan activiteiten op, of gebruik maken van informatie of communicaties aangeboden op deze site. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders hun kinderen te begeleiden in hun internetgebruik.

  Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerking, gegevens en informatie die via deze website ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die hun gewone verblijfplaats, respectievelijk maatschappelijke zetel, in België hebben, of reeds een klantenrelatie met Belfius Bank hebben. De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen. Zij kunnen geenszins beschouwd worden als een advies zonder meer met betrekking tot de aan- of verkoop van ongeacht welke bank - en/of verzekeringsdiensten - of producten of van ongeacht welk financieel instrument dan ook. Voor een aan jouw situatie aangepast aanbod en/of voor enig verder advies kan je je steeds wenden tot de agentschappen van Belfius Bank of indien je reeds een klantenrelatie hebt bij Belfius Bank, en de hiervoor vereiste overeenkomst ondertekend hebt, door middel van Comfort Banking of Belfius Direct Net.
  De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de surfer worden meegedeeld, hebben enigszins de bedoeling de klant zonder meer aan te zetten tot het stellen van een bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de links naar sites die niet onder controle staan van Belfius Bank of haar aangestelden, zijn slechts bedoeld als een service naar de cliënt toe, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel.

 5. Cookies

  Wanneer je deze site raadpleegt, zal Belfius Bank in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze zogenaamde ‘cookies’ verzenden naar je computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op je harde schijf worden weggeschreven. Het gaat hier echter om totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om je gebruik van de site te vergemakkelijken. Zo registreert één van de cookies de taalkeuze die je maakt bij je eerste bezoek aan de site, zodat je bij het volgende bezoek aan de site automatisch in de taal wordt bediend die je bij je eerste bezoek koos. Een andere cookie registreert de leeftijdkeuze die je maakt bij je eerste bezoek. Als je niet wenst dat deze cookies zich op je harde schijf wegschrijven, kan je je browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot je harde schijf worden toegelaten. Belfius Bank kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen.
  Indien je dat wenst, kan je de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van je harde schijf verwijderen.
  Belfius Bank zal de gegevens die door deze cookies verzameld zouden worden, volstrekt confidentieel behandelen, overeenkomstig de beste bankpraktijk ter zake en met respect voor de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 6. Virussen

  Belfius Bank garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gescand worden op de aanwezigheid van alle op dat ogenblik bekende virussen. Belfius Bank controleert op regelmatige basis eveneens alle items op deze site die door de cliënt naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen.
  Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die Belfius Bank aan de dag legt kan Belfius Bank, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer en dus ook op de bijhorende risico’s, echter niet garanderen dat alle informatie op deze ten allen tijde compleet virusvrij is.
  Gelet op de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet, raadt Belfius Bank de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

 7. Aansprakelijkheid

  Belfius Bank kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer maar niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van Belfius Bank afkomstige software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
  • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van Belfius Bank en/of haar aangestelden ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van Belfius Bank, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van Belfius Bank.
  • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.
  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit, of handelingen te stellen naar aanleiding van, de op of via de site meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking.
  • schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover Belfius Bank deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of andere aanduiding.
  • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode, software, van de Bank of de bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.
  • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen, websites, en praktijken van websites die niet door Belfius Bank uitgebaat worden.

 8. Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze website, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de applicaties, de merken en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendoms rechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

  Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belfius Bank, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar een van de websites en/of webpagina’s van Belfius Bank.

  Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan Belfius Bank, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van Belfius Bank.

 9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van Belfius Bank, haar dochtervennootschappen of verwerkers die zij daarvoor aangesteld heeft en dit voor de specifieke doeleinden eigen aan de banksector, inbegrepen het centraal cliënten- en rekeningenbeheer.

  Buiten deze gevallen zal Belfius Bank geen gegevens overmaken aan derden.

  In voorkomend geval zal de verwerking plaatsvinden voor de specifieke doeleinden eigen aan de banksector, inbegrepen het centraal cliënten- en rekeningenbeheer. Ze kunnen, behoudens verzet van de bezoeker, gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden door Belfius Bank en/of haar dochtervennootschappen. De bezoeker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing voorwaarden, zoals voorzien op de betrokken plaatsen op de website. Voor reclame via elektronische post zal echter steeds voorafgaandelijke toestemming gevraagd worden van de bezoeker.
  De gegevens die een bezoeker ingeeft voor gebruik van de BudgetAssistent worden conform de privacyverklaring behandeld. Input over persoonlijke inkomsten en uitgaven worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt en dienen enkel om het budgetbeheer en het geven van tips te optimaliseren.

  Over deze financiële dienstengroep kan je meer informatie bekomen op www.belfius.be of in een agentschap van Belfius Bank.

  Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker recht op inzage en correctie van de verwerkte gegevens en de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen. Hiertoe stuurt hij een aangetekend schrijven naar het onder 1 vermelde adres. Belfius Bank neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking. In bepaalde gevallen kan Belfius Bank het gebruik van de website monitoren met het oog op een analyse en verbetering van het aanbod op de website. In geen geval worden hierbij persoonsgegevens van de bezoekers geregistreerd.

 10. Rechtskeuze en bevoegdheid.

  De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht. Alleen de Hoven en Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte websites en internetpagina’s alsmede het gebruik ervan door de bezoeker te beslechten. Geen enkele doctrine inzake de keuze van toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid kan ertoe leiden dat het in dit artikel toepasselijk verklaarde recht of de bevoegd verklaarde Hoven en Rechtbanken niet van toepassing, respectievelijk niet bevoegd zouden zijn.